Basta si babe na bahala safe ang lahat ng aming pinaggagawa